Ажилд орох анкет

Санамж:
  1. Компани өргөдлийг хүлээж авснаар ажилд орохыг хүсэгчийн өмнө ямар нэгэн үүрэг,хариуцлага хүлээхгүй.
  2. Анкетийг бөглөхдөө бүх асуултанд товч тодорхой хариулж, үг товчлохгүй байхыг хүсье.
  3. Цээж зураг болон боловсролын диплом, үнэмлэхний хуулбарыг заавал хавсаргах шаардлагатай.
  4. Шаардлагатай гэж үзвэл сургууль, өмнөх албан газрын тодорхойлолт, CV-ыг хавсаргаж болно.
  5. Анкетанд хавсаргасан материалуудыг буцааж өгөх боломжгүй.
  6. Та бүхэн Windows-ын стандарт гарын driver ашиглаж бичнэ үү.(Monkey ашигласан бол таны анкет хүчингүйд тооцогдох болно.)

1. ХУВЬ ХҮНИЙ ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

Зураг
Регистерийн дугаар
Иргэний үнэмлэхний дугаар
1.1 Эцэг/эх/-ийн нэр:
Нэр:
1.2 Хүйс Эрэгтэй
Эмэгтэй
1.3 Төрсөн он/сар/өдөр
1.4 Төрсөн аймаг, хот, сум, дүүрэг
1.5 Үндсэн угсаа
1.6 Нийгмийн гарал

1.7 Гэр бүлийн байдал

Таны юу болох
Гэр бүлийн гишүүдийн
эцэг/эх болон өөрийн нэр
Төрсөн он
Төрсөн аймаг/ хот/ сум/ дүүрэг
Одоо эрхлэж буй ажил

 

1.8 Садан төрлийн байдал (Таны эцэг, эх, төрсөн, ах , эгч, дүү, өрх тусгаарласан болон таны эхнэр/нөхөр/-ийн эцэг, эхийг оруулна)

Таны юу болох
Садан төрлийн хүмүүсийн эцэг/эх болон өөрийн нэр
Төрсөн он
Төрсөн аймаг/ хот/ сум/ дүүрэг
одоо эрхлэж буй ажил

 

1.9 Оршин суугаа хаяг Аймаг, хот  
Гэрийн хаяг Сум, дүүрэг  
Факс Утас, үүрэн утас  
И-мэйл хаяг      
1.10 Онцгой шаардлага гарвал холбоо барих хүний нэр, утас

2. БОЛОВСРОЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

2.1 Хаана сургууль төгссөн эзэмшсэн мэргэжил

Сургуулийн нэр
Орсон он, сар
Төгссөн он, сар
Эзэмшсэн мэргэжил, боловсрол, гэрчилгээ дипломын дугаар

2.2 Боловсролын докторын болон шинжлэх ухааны докторын зэрэг

Зэрэг
Хамгаалсан газар
он, сар
Гэрчилгээ дипломын дугаар
Боловсролын докторын зэрэг хамгаалсан сэдэв
Шинжлэх ухааны докторын зэрэг хамгаалсан сэдэв

 

3. МЭРГЭШЛИЙН БЭЛТГЭЛИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

3.1 Мэргэшлийн бэлтгэл / Мэргэшлийн болон бусад чиглэлээр нарийн мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсан байдлыг бичнэ

Хаана, ямар байгууллагад
Эхэлсэн дууссан он, сар, өдөр
хугацаа/хонгоор/
Ямар чиглэлээр

Үнэмлэх, гэрчилгээний дугаар, олгосон он, сар, өдөр

3.2 Албан тушаалын дэв, зэрэг

Албан тушаалын зэрэглэл
Зэрэг, цолны нэр
Зарлиг, захирамж, тушаалын нэр он, сар, өдөр, дугаар
Үнэмлэхний дугаар

3.3 Эрдмийн цол / дэд профессор, профессор, академийн гишүүнийг оролцуулна/

Цол
Цол олгосон байгууллага
Он, сар
Гэрчилгээ, дипломын дугаар

4. УР ЧАДВАРЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

4.1 Ур чадвар(та өөрийн ур чадварын түвшинг 1-3 баллаар үнэлнэ үү (1-тааруу, 2-дунд, 3-сайн)

Хувь хүний ур чадвар
Түвшин
Өөрийгөө танин мэдэх
Өөрийгөө эрхэмлэн хүндлэх зүйлс ба тэргүүлэх чиглэлээ тодорхойлох
1 2 3
-Танин мэдэх хэв маягаа тогтоох
1 2 3
-Өөрчлөлтийг хүлээн авах
1 2 3
Стрессээ тайлах
-Стрессийн хүчин зүйлийг намжаах
1 2 3
-Цагийг зүй зохистой ашиглах
1 2 3
-Эрх мэдлээ төлөөлүүлэх
1 2 3
Асуудлыг бүтээлчээр шийдвэрлэх
-Зүй зохистой хандлагыг хэрэглэх
1 2 3
-Бүтээлч хандлагыг ашиглах
1 2 3
-Шинэ санаачлагыг дэмжих
1 2 3
Хүмүүс хоорондын ур чадвар
Түвшин
Бусаддаа бие биенээ дэмжсэн харилцаа холбоо тогтоох
-Халамжлах
1 2 3
-Зөвлөгөө өгөх
1 2 3
-Бусдыг сонсох
1 2 3
Эрх мэдлийнхээ хүрээнд бусдад нөлөөлөх
-Эрх мэдлээ хэрэгжүүлэх
1 2 3
-Бусдад нөлөөлөх
1 2 3
-Бусдад бүрэн эрх олгох
1 2 3
Бусдад урам хайрлах
-Үр нөлөөгүй үйл ажиллагааг илрүүлэх
1 2 3
-Урам зориг оруулах орчин бий болгох
1 2 3
-Амжилтыг урамшуулах
1 2 3
Зөрчлийг зохицуулах
-Шалтгааныг тогтоох
1 2 3
-Тохирох стратегийг сонгох
1 2 3
-Сөргөлдөх явдлыг арилгах
1 2 3

 

Бүлгээр ажиллах чадвар Түвшин
Үр нөлөөтэй баг бүрдүүлэх
1 2 3
Бусдын эрх мэдэл, бүрэн эрхийг хүндэтгэж, дэмжих
1 2 3
Мэдлэг, мэдээллээ бусадтай хуваалцах
1 2 3
Бусад ур чадвар
Түвшин
Үүрэг хүлээх
1 2 3
Хариуцлага хүлээх
1 2 3
Нийтийн зорилгод тууштай байх
1 2 3
Асуудал боловсруулах
1 2 3
Оновчтой шийдвэр гаргах
1 2 3
Дээр дурдсанаас бусад ур чадвараа нэрлэнэ үү
Түвшин
1 2 3
1 2 3
1 2 3

 

4.2 Гадаад хэлний мэдлэг (түвшинг "+" гэж тэмдэглэнэ)

Гадаад хэлний нэр сонсож ойлгох ярих унших бичих
дунд сайн онц дунд сайн онц дунд сайн онц дунд сайн онц

4.3 Компьютерийн болон оффисийн тоног төхөөрөмж, технологи эзэмшсэн байдал (түвшинг "+" гэж тэмдэглэнэ)

Эзэмшсэн программын, төхөөрөмжийн нэр Түвшин
дунд
сайн
онц

 

5.1 ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ

Ажилласан байгууллага, газар,түүний хэлтэс, алба Албан тушаал Орсон он, сар Гарсан он, сар

 

Дээрхи мэдээлэл үнэн зөв болохыг баталж /гарын үсэг/
20 он сар өдөр